Obračun honorara

U honorare, koji se obračunavaju kao drugi dohodak spadaju osobito:

  • primici sudskih vještaka, trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, sportskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata te druge slične djelatnosti,
  • primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članovi povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i suci porotnici koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu,
  • autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava,
  • druge naknade koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji.

Obračun drugog dohotka