Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Dana 1. rujna 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 80/19).

Novim Pravilnikom povećao se neoporeziv iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu te će od 1. rujna 2019.g. iznos neoporezive pune dnevnice umjesto dosadašnjih 170,00 kn iznositi 200,00 kn, a pola dnevnice umjesto dosadašnjih 85,00 kn iznositi će 100,00 kn. To znači da će poslodavci svojim radnicima za dane službenog puta od 1. rujna 2019.g. neoporezivo moći isplatiti dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu koje traju više od 12 sati dnevno i dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu do 200,00 kn, a dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno do 100,00 kn.

Prema navedenom Pravilniku od 1. rujna 2019. godine porez na dohodak se ne plaća na:

1.     naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam – do iznosa 2.500,00 kn godišnje

 • primjenjuje se od stupanja na snagu posebnih propisa Ministarstva turizma
 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu
2.     naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi – do visine stvarnih izdataka
 • vjerodostojna dokumentacija: odluka poslodavca o isplati naknade, uplatnica i/ili ugovor (može glasiti na dijete)
 • radnik je dužan poslodavcu dati izjave :
 • da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu, a ako koristi tko i u kojem iznosu  troška,
 • je li  kod drugog i/ili bivšeg poslodavca u toj godini ostvario podmirenje troškova ili isplate naknada i u kojem iznosu
 • u slučaju promjena troška redovne skrbi djece ili ako više ne nastaje trošak po ovoj naknadi
 • naknada se mora uplatiti na račun radnika
 • troškom redovne skrbi ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju

3.     troškove smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem. Naknada troškova smještaja može se ostvariti na tri načina: 

a)    kada poslodavac ugovori smještaja s pružateljem usluga smještaja te podmiruje troškove bezgotovinskim putem.

 • troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca,
 • poslodavac u 2019.godini može radniku platiti troškove smještaja za razdoblje smještaja od 1. rujna 2019. u visini stvarnih izdataka
b)    kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj,  poslodavac mora isplatiti naknadu troškova smještaja na račun radnika.
 • poslodavac donosi odluke o isplati naknade,
 • poslodavac je dužan u svojoj poslovnoj dokumentaciji zadržati kopije vjerodostojne dokumentacije (ugovor o najmu ili račun),
 • ugovor o najmu ili račun mora glasiti na radnika. Ukoliko ugovor o najmu glasi na više osoba, neoporezivim primitkom tog radnika smatrat će se samo onaj dio troška smještaja koji se može pripisati tom radniku,
 • trošak smještaja ne uključuje stavke koje se uobičajeno ne pripisuju tim troškovima (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično),
 • isplaćuje se na račun radniku,
 • priznaje se samo za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca,
 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu
 • poslodavac u 2019.godini  može radniku platiti troškove smještaja za razdoblje smještaja od 1. rujna 2019. u visini stvarnih izdataka
c)     Ako je smještaj organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

 

4.     novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje

 • neoporezivo se može isplatiti u bilo koje vrijeme i bilo kojem iznosu do 5.000,00 kn godišnje na račun radniku,
 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario isplate naknada i u kojem iznosu
 • poslodavac u 2019.godini može radniku isplatiti  novčanu paušalnu naknadu za troškove prehrane na račun u punom iznosu do 5.000,00 kn
5.     troškove prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem
 • računi o obavljenim uslugama prehrane moraju glasiti na poslodavca i biti  podmireni bezgotovinskim putem
 • troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa radnika kod poslodavaca
 • trošak prehrane kao kontinuirana usluga za radnike tijekom radnih dana
 • može se ostvariti u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama
 • radnik je obvezan poslodavca pisanom izjavom obavijestiti je li kod drugog i/ili bivšeg poslodavca za to porezno razdoblje ostvario podmirenje troškova i u kojem iznosu
 • poslodavac u 2019.godini  može radniku platiti troškove prehrane za razdoblje od 1. rujna 2019. do iznosa 12.000,00 kuna
 • ako je prehrana organiziran kod samog poslodavca, radniku se taj trošak smatra neoporezivim primitkom u stvarnom iznosu o čemu poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

Skrećemo pozornost da radnik u jednom poreznom razdoblju (godini) od jednog ili više poslodavaca ne može ostvariti obje vrste primitka po osnovi prehrane. Radnik za trošak prehrane na nivou godine neoporezivo može primiti ili do 5.000,00 kn paušalne naknade ili do 12.000,00 kn na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Vjerodostojna dokumentacija su osim odluke poslodavca, ugovori i računi koji se povezuju s pravom radnika, te se ista čuva u zastarnim rokovima. Budući da sklapanjem ugovora tj. donošenjem odluke o plaćanju troškova smještaja ili prehrane radniku poslodavac preuzima obvezu plaćanja tog troška, tako i u poslovnim knjigama mora kontinuirano, mjesečno iskazati nastalu obvezu odnosno trošak.

Ističemo da fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost za sebe osobno mogu iskoristiti pravo na nove neoporezive primitke.

Izvor: Porezna uprava